SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

Amurská 71, 821 06 Bratislava

V Bratislave, dňa 8.2.2012

 

Vec: Stanovisko k odbornej spôsobilosti sestry

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „komora“) obdržala Vašu žiadosť o poskytnutie stanoviska k otázke, či je sestra pracujúca v zariadení sociálnych služieb povinná pre ďalší výkon povolania sestry absolvovať vyššie odborné štúdium alebo bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo, resp. či jeho neabsolvovanie bude mať za následok nemožnosť vykonávania Vášho povolania.

 

Ako odpoveď na Vašu žiadosť uvádzame nasledovné:

 

Odbornú spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov ako nevyhnutnú podmienku pre výkon zdravotníckeho povolania ustanovuje zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) v ustanovení § 33, ktorý znie: „Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa tohto zákona je odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností.“

 

Konkrétne podmienky odbornej spôsobilosti podľa vyššie uvedeného zákona upravuje Nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (ďalej len „nariadenie vlády“), ktoré upravuje odbornú spôsobilosť sestry nasledovným spôsobom:

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím

a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore

ošetrovateľstvo alebo

c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré nadväzuje na získanie vzdelania podľa písmena b).

 

Prechodné ustanovenia vyššie uvedeného nariadenia vlády zakotvujú okrem iného aj podmienky odbornej spôsobilosti pre sestry, ktoré získali vzdelanie a odbornú spôsobilosť na základe predchádzajúcich právnych predpisov, a to nasledovne:

 

§ 78 ods. 3, písm. a) a b):

„Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra sa považuje aj nadobudnutie:

a) úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch zubná sestra, zdravotná sestra, detská sestra, ženská sestra alebo všeobecná sestra, ktorého získavanie sa začalo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, ak zdravotnícky pracovník vykonával činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť na území členských štátov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska (ďalej len „členský štát Európskej únie“) najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas posledných piatich rokov,

b) úplného stredného odborného vzdelania na vojenskej strednej škole v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra alebo zdravotník, ktorého získavanie sa začalo podľa predpisov účinných do

30. apríla 2004, ak zdravotnícky pracovník vykonával činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť na území členských štátov Európskej únie najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas posledných piatich rokov.

 

Ustanovenia uvedeného nariadenia vlády o tom, že je potrebné si doplniť resp. rozšíriť vzdelanie (V zmysle Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z do roku 2015, v predošlom nariadení vlády č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov sa uvádzali dátumy 31.12.2008, 2010 alebo 2012) sa vzťahujú výlučne na sestry alebo pôrodné asistentky, ktorým bola vydaná licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo na výkon činnosti odborného zástupcu.

 

Od 1.4.2009 je v účinnosti Vyhláška č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb. Tá bez akýchkoľvek prechodných ustanovení stanovila, že zdravotné výkony v zariadeniach sociálnych služieb pre plnoleté fyzické osoby vykonáva sestra s odbornou spôsobilosťou ustanovenou osobitným predpisom a so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.

 

Komora sa viackrát obracala na Ministerstvo zdravotníctva SR s tým, že nie je možné spravodlivo požadovať od sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, aby si podmienku špecializácie splnili zo dňa na deň bez prechodných ustanovení. Je tiež potrebné poukázať na skutočnosť, že špecializačné štúdium trvá spravidla jeden až dva roky.

 

Zároveň chceme poukázať na skutočnosť, že vyhláška ako právny predpis nižšej právnej sily nemôže obmedzovať zdravotníckeho pracovníka vo výkone povolania, ak im je odborná spôsobilosť na výkon tohto povolania priznaná vyšším právnym predpisom, zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

 

Okrem vyššie spomenutých skutočností je potrebné uviesť, že pokiaľ by bola odborne spôsobilá sestra zaradená na pracovnú funkciu opatrovateľka, v žiadnom prípade nemôže vykonávať žiadne ošetrovateľské výkony v zmysle vyhlášky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom, resp. v zmysle Vyhlášky      č. 109/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb. Môže vykonávať výlučne opatrovateľské úkony.

 

 

Záver:

Odborná spôsobilosť, ktorú sestra nadobudla na základe absolvovania Strednej zdravotníckej školy s maturitou podľa predchádzajúcich právnych predpisov, ostáva zachovaná aj podľa súčasných právnych predpisov.

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek zásadne odmieta postup zamestnávateľov – preraďovanie odborne spôsobilých sestier na pracovnú pozíciu opatrovateľka a bude hájiť oprávnené záujmy svojich členiek aj prostredníctvom poistenia právnej ochrany.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   JUDr. Martina Bušniaková

                                                                                                                     riaditeľka kancelárie